MENU
Kunde Zertifizierungsgegenstand Zertifikats-ID gültig bis PDF

DFN-Verein e. V.

ETSI Period of Time Assessment 2019:

T-TeleSec GlobalRoot Class 2

AA2019121601

28.02.2021

DFN-Verein e. V.

ETSI EN 319 411-1 / OVCP

DFN-PKI Sicherheitsniveau Global

67122.18

19.12.2020